ANUNȚ ANGAJARE – POST ÎNGRIJITOR

Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu’’, Adresă: Str. Costila Nr.2, sector 4, București,, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor I

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: sediul școlii

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Îngrijitor curățenie sunt:

Îngrijitor I-M (un post)

  • Studii: medii
  • Vechimea minimă în muncă: nu se solicită

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

Calendarul de desfășurare a concursului ce va fi organizat la sediul instituției:

Nr. crt.ActivităţiData și ora
1.Publicarea anunțului21.09.2023
2.Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu’’, Adresă: Str. Costila Nr.2, sector 4, București,Termen limită – 04.10.2023, ora 15.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs   06.10.2023, ora 14.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor09.10.2023, ora 14.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor09.10.2023, intervalul orar 15-18.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor10.10.2023, ora 16.00
7.Susţinerea probei scrise și practice13.10.2023, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei practice13.10.2023, ora 14.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practică13.10.2023, intervalul orar 14.00-16.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.10.2023, ora 12.00
11.Susţinerea interviului16.10.2023, ora 13.00
12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului16.10.2023, ora 14.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului16.10.2023, intervalul orar 14.00-16.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor17.10.2023, ora 10.00
15.Afişarea rezultatului final al concursului   17.10.2023, ora 12,00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0214503990, la adresa de e-mail: scoala_nr36@yahoo.com și pe website: https://scoala36.ro/, persoană de contact: Lazăr Luminița, având funcția de Secretar șef.